Algemene voorwaarden Groenendijk Sport

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de daaropvolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Groenendijk Sport: de opsteller, gebruiker en eigenaar van deze algemene voorwaarden: Groenendijk Sport is ingeschreven bij KvK te Rotterdam onder nummer 84177993;
b. Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Groenendijk Sport schriftelijk of digitaal overeenkomen dat Groenendijk Sport activiteiten die de deelnemer met Groenendijk Sport heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer;
c. Klant: de natuurlijke persoon die de overeenkomst aangaat met Groenendijk Sport;
d. Training: de (duo) personal trainingssessies, bootcamps en groepslessen die door Groenendijk Sport worden georganiseerd;
e. Personal Trainer: de natuurlijke persoon die onder de naam van Groenendijk Sport en met de aantoonbare kennis de training verzorgd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere training die Groenendijk Sport biedt. De algemene voorwaarden zijn herleidbaar op de website en is benoemt bij de inschrijving van de deelnemer waarbij zonder weigering akkoord is gegeven op de voorwaarde.

2.2 Ieder gebruik van de diensten van Groenendijk Sport geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor deelname zich ervan te vergewissen of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

2.3 Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk of via de E-mail zijn overeengekomen. Berichten via WhatsApp worden niet als geldig beschouwd.
Overeengekomen en geldige afwijkingen gelden nooit voor meer dan één overeenkomst. Indien er afwijkingen op de algemene voorwaarden van toepassing zijn blijven de overige bepalingen altijd van kracht.

 

Artikel 3. Intakeprocedure

3.1 Om verantwoord sporten te waarborgen dient de deelnemer bij start van de procedure een gezondheidsformulier in te vullen en te ondertekenen. In het geval van veranderingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid) dient de deelnemer dit direct kenbaar te maken bij Groenendijk Sport.

 

Artikel 4. Tijdstip en locatie

4.1 In geval van een afspraak tussen deelnemer en Groenendijk Sport met betrekking tot (duo) personal training zal Groenendijk Sport bij bevestiging van de inschrijving meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit wordt alvorens met de deelnemer overlegd en afgesproken.

 

Artikel 5. Aanbiedingen en prijzen

5.1 Alle aanbiedingen in prijs opvragen zijn vrijblijvend.

5.2 Aanbiedingen zijn alleen geldig voor de opgegeven termijn. Aanbiedingen zijn niet geldige op lopende overeenkomsten.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in overeenkomsten, berichten of publicaties van Groenendijk Sport binden Groenendijk Sport niet.

5.4 Op de training van Groenendijk Sport is het afhankelijk van de aard en locatie van de dienst het  BTW 21%-tarief of het BTW 9%-tarief van toepassing. Vermelde tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.  

5.5 Groenendijk Sport is te allen tijden gerechtigd om de prijzen aan te passen. Dit dient Groenendijk Sport tijdig kenbaar te maken aan de klant.

5.6 25% korting op Online Personal Training is alleen geldig op het 12 maanden Online Personal Training PRO-pakket. Mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. 1x per week fysieke Personal Training van 45 of 60 minuten;
b.  Alleen geldig wanneer het normale tarief geldt, in het geval van actieprijzen of afwijkende prijzen is deze korting niet geldig.

 

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

6.1 De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de klant is afhankelijk of het betrekking heeft op (duo) personal training, groepstraining of bootcamps.

6.2 In het geval van (duo) personal training zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

a. (duo) Personal training kan kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd of worden verschoven;
b. Wanneer de training binnen 24 uur van te voren wordt geannuleerd wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht als annuleringskosten;

6.3 In het geval van groepstrainingen die door Groenendijk Sport worden georganiseerd zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

a. Afmelden voor groepslessen kan kosteloos tot 12 uur van te voren;
b. Wanneer de afmelding voor de groepstraining binnen de 12 uur van tevoren wordt verzonden dan wordt het volledige bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.

6.4 In het geval van (zakelijke) bootcamps zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

a. De bootcamp kan kosteloos worden geannuleerd of verschoven tot 48 uur van te voren;
b. Indien de bootcamp binnen de 48 uur van te voren wordt geannuleerd of verzet dan wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht als annuleringskosten.

6.5 Annulering is alleen geldig op de volgende wijzen:

a. Middels een telefoongesprek;
b. Via een Whatsapp bericht;
c. Via een SMS bericht;
d. Annuleringen via de e-mail zijn niet geldig. Met uitzondering van de (zakelijke) bootcamps.

6.6 In het geval van Online Personal Training is het niet mogelijk voor het einde van de looptijd het abonnement stop te zetten.

6.7 In het geval van langdurige ziekte is het mogelijk om het abonnement van Online Personal Training tijdelijk te bevriezen. Voordat het abonnement bevroren mag worden geldt er een eigen risico van twee weken.

6.8 Bij de looptijd van Flex, Online Personal Training, geldt dat een opzegging een maand van te voren moet worden gedaan.

 

Artikel 7. Annulering vanuit Groenendijk Sport

7.1 Bij vakantie, bijzonder verzuim of ziekte van de personal trainer worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. De vervallen trainingen kunnen kosteloos worden verzet naar een nieuwe datum.

7.2 In het geval van ziekte zal de personal trainer dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken via een telefoongesprek of WhatsApp berichtje.

7.3 Bij de genoemde punten in 7.1 en bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde activiteit behoudt Groenendijk Sport zich het recht voor de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Hiervoor worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Overmacht en algemene erkende feestdagen

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen. Daarnaast te noemen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeerstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen alsmede iedere andere situatie waarop Groenendijk Sport geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8.2 Groenendijk Sport is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8.3 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

8.4 Op onderstaande algemene erkende feestdagen geeft Groenendijk Sport geen training:

a. Nieuwjaarsdag;
b. Eerste paasdag;
c. Tweede paasdag;
d. Eerste pinksterdag;
e. Tweede pinksterdag;
f. Hemelvaartsdag;
g. Eerste kerstdag;
h. Tweede kerstdag;
i. Oudjaarsavond.

8.5 Op de algemene erkende feestdagen die niet in artikel 8.4 staan beschreven  is zijn trainingen in overleg mogelijk.

8.6 Over trainingen die worden geannuleerd of verplaats door de genoemde dagen in artikel 8.4 worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Groenendijk Sport is gehouden zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, inzicht en met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Het resultaat van de werkzaamheden is afhankelijk van meer factoren dan alleen de trainingen van Groenendijk Sport. Om deze reden garandeert Groenendijk Sport niet dat met zijn werkzaamheden alleen het beoogde doel wordt bereikt.

9.2 De inhoud van de trainingen en de groepsgrootte, indien van toepassing, wordt door Groenendijk Sport bepaald.

 

Artikel 10. Verplichtingen klant

10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groenendijk Sport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

10.2 De klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de aangeleverde informatie door de klant. Schade, letsel of andere gevolgen die voortkomen uit verkeerd aangeleverde informatie door de klant vallen onder de eigen risico van de klant. Eventuele kosten dienen door de klant te worden gedragen.

10.3 De klant heeft een inzetverplichting wat inhoudt dat de klant geen gedragingen doet wat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk maakt.

10.4 De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek instaat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Groenendijk Sport aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

10.5 Wanneer er in de persoonlijke situatie van de klant wijzigingen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomst, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid, dan dient de klant dit kenbaar te maken bij Groenendijk Sport.

10.6 De klant dient blessures en gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden bij Groenendijk Sport.

10.7 De klant dient tijdens de trainingen de aanwijzingen van de personal trainer op te volgen.

10.8 De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte of een aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn. Wanneer dit niet wordt waargenomen door de personal trainer is de klant verplicht dit kenbaar te maken.

10.9 De klant is zich ervan bewust dat door sporttrainingen te volgen blessures of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Groenendijk Sport.

10.10 Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de trainingen is niet toegestaan.

10.11 Als de klant zich misdraagt of op een andere manier de uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Groenendijk Sport bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Groenendijk Sport op vergoeding van opgelopen schade.

10.12 De klant is jegens Groenendijk Sport aansprakelijk wanneer Groenendijk Sport op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door Groenendijk Sport gegeven instructie aan deze klant.

10.13 De klant dient Groenendijk Sport te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere klanten veroorzaakt.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarde

11.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst start onverwijld de facturatie.

11.2 De betalingsvorm wordt schriftelijk of digitaal vastgelegd in de ondertekende overeenkomst. Groenendijk Sport hanteert de volgende betalingsvormen:

a. Overmaken na ontvangst factuur, betalingstermijn van 14 dagen;
b. Betalingsverzoek, betalingstermijn 14 dagen (verzoek verloopt na 7 dagen).

11.3 Facturen worden opgesteld en toegezonden op de e-mail tenzij anders overeengekomen. Facturatie kan op verschillende momenten. Dit wordt overeengekomen in de overeenkomst. De te noemen mogelijkheden zijn:

a. Facturatie per les;
b. Facturatie per maand.

11.4 Facturatie van groepstrainingen wordt altijd per les voldaan.

11.5 Voor facturatie bij zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

11.6 Alle facturen zijn te allen tijde op te vragen bij Groenendijk Sport. Dien hiervoor een verzoek in met het factuurnummer en de factuurdatum.

11.7 Indien de klant de gefactureerde betaling niet tijdig betaald, heeft Groenendijk Sport het recht de uitvoering van de overeenkomst te bevriezen totdat het gehele openstaande bedrag ontvangen is.

11.8 Bij Online Personal Training geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. De facturen worden in het begin van de betreffende maand verzonden.

 

Artikel 12. Ontbinding en opschorting

12.1 Groenendijk Sport is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst te bevriezen, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

12.2 Voorts is Groenendijk Sport bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Deelname aan de trainingen van Groenendijk Sport geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of derden tijdens de training. Groenendijk Sport kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk of geestelijk letsel, die ontstaan zijn tijdens de training of die ontstaan zijn door het opvolgen van de door Groenendijk Sport gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortkomen uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.

13.2 Voor elke door Groenendijk Sport aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Groenendijk Sport kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

13.3 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

13.4 Groenendijk Sport is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Groenendijk Sport georganiseerde activiteiten.

13.5 Groenendijk Sport is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, of het aanleveren van foutieve informatie omtrent de lichamelijke of geestelijk gesteldheid van de klant.

13.6 Groenendijk Sport kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Groenendijk Sport ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven zoals o.a. omschreven in artikel 8.1;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogen en het negeren of niet correct volgen van instructies.

13.7 Groenendijk Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.

 

Artikel 14. Privacy

14.1 Groenendijk Sport verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

14.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in kader van de overeenkomst, of een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De vertrouwelijke informatie wordt alleen gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

14.3 Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Groenendijk Sport te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

14.4 Door Groenendijk Sport gemaakt beeldmateriaal mag alleen worden opgenomen en gedeeld na een schriftelijk of digitaal akkoord vanuit de betreffende klant.

14.5 Persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Groenendijk Sport zich de rechten en bevoegdheden voor die Groenendijk Sport toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Groenendijk Sport voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Groenendijk Sport.

15.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Groenendijk Sport opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

15.3 Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en vanuit Groenendijk Sport verstrekte gegevens te delen. Dit is alleen toegestaan na overleg en overeenkomst met Groenendijk Sport. Groenendijk Sport behoudt zich het recht om voorwaarden te stellen aan het delen van de genoemde materialen.

 

Artikel 16. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Groenendijk Sport.

16.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Groenendijk Sport is gevestigd.

16.3 In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.